Стипендия в Украине в 2023 / 2023 году: размер, когда выплачивают и когда повысят?

Особам, https://almazn.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=248998 зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Порядку, а також студентам Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку. Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної затримка стипендії 2023 року в Україні з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата. 9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів (вищих начальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку. 11. Студенти, курсанти невійськових вищих навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у відповідному навчальному закладі, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Порядку

У разі зарахування осіб, зазначених у підпунктах 4-8 пункту 1 цього Порядку (крім студентів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного), на навчання до вищого навчального закладу з дати, яка стипендія в Україні 2023 не збігається з початком календарного місяця, академічна соціальна стипендія 2023 в Україні виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, https://newmillennium.org.ls/blog/index.php?entryid=511151 які залишаються до закінчення такого місяця. Призначення і виплата стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в державних або комунальних навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів. Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, aj-store.com аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються у вищих навчальних закладах України згідно з угодами між такими закладами про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу. Питання призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення здобувачів освіти у закладах освіти або наукових установах, у тому числі студентів вищих навчальних закладів, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення», якою затверджено Порядок призначення і виплати стипендій. 1. Можливість отримання стипендії після зимової сесії в першу чергу залежить від середнього балу, отриманого за результатами складання іспитів. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, затримка стипендії 2023 року в Україні сформованим на підставі конкурсного бала зовнішнього незалежного оцінювання, отриманого при вступі до закладу вищої освіти